Polityka prywatności aplikacji

  1. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat ochrony prywatności oraz sposobu przetwarzania danych osobowych w Usługach Spark.
  2. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 27.10.2023r.
  3. Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie do Regulaminu Usług Spark.
  4. Pojęcia użyte w Polityce Prywatności należy interpretować zgodnie z Regulaminem chyba, że ich znaczenie zostało wytłumaczone odmiennie w niniejszym dokumencie.

Informacje ogólne

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”) oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca: 

Platforma Detalistów Sp. z o. o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, NIP 5213796333, REGON 368414541, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000697156, z kapitałem zakładowym 40 000 zł, wpłaconym w całości.

Poniższa tabela prezentuje informacje o tym jakie dane przetwarzamy, w jakich celach, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo w ramach Usług Spark:

Cel przetwarzania oraz zakres przetwarzanych danych

Podstawa prawna

Jak długo dane są przetwarzane?

Rejestracja w Aplikacji

 

Numer telefonu oraz informacje na temat urządzenia mobilnego (np. producent urządzenia, model telefonu, wersja systemu operacyjnego).

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Jeżeli nie ukończysz Rejestracji to dane przetwarzamy przez okres 30 dni. Jeżeli ukończysz Rejestrację to dane przetwarzamy przez cały okres trwania Umowy. Jeśli usuniesz Konto to mamy prawo archiwizować informacje przez okres do 6 lat (niezbędne na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych).

Rozpatrywanie skarg i reklamacji w związku z korzystaniem z Usług

 

Dane jakie nam podasz, np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane przetwarzamy od momentu ich podania na czas rozpatrzenia reklamacji. Po zamknięciu procesu reklamacyjnego mamy prawo, przez okres do 6 lat, archiwizować informacje na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Świadczenie Usług

 

Numer telefonu, imię i nazwisko, adres e-mail, nr NIP, dane pojazdu (np. numer rejestracji, kraj rejestracji, typ pojazdu) informacje na temat urządzenia mobilnego (np. producent urządzenia, model telefonu, wersja systemu operacyjnego), informacje na temat lokalizacji (w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji), informacje na temat realizowanych transakcji. Zakres danych zależy od rodzaju Usług, z których korzysta Użytkownik. Przykładowo możliwość korzystania z niektórych Usług wymaga Rejestracji lub dodania środka płatniczego albo włączenia funkcjonalności przekazywania danych firmowych Partnerowi. Użytkownik opcjonalnie może podać imię i nazwisko.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dane przetwarzamy od momentu ich podania przez cały okres trwania Umowy. Dane mogą zmieniać się w czasie gdy korzystasz z Usług (aktualizacja/zmiany/usuwanie). Mamy prawo archiwizować informacje na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych zarówno w okresie trwania Umowy jak i do 6 lat po usunięciu Konta.

Dostęp do historii e-paragonów

 

W sytuacji, gdy Użytkownik przed rozpoczęciem świadczenia Usług realizował zakupy i odbierał u Partnera współpracującego z Usługodawcą e-paragony powiązane z numerem jego telefonu, to po Rejestracji Usługodawca może wyświetlać Użytkownikowi w Aplikacji historię jego e-paragonów wydanych przed Rejestracją.

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Po włączeniu opcji dane widoczne są dla Użytkownika. Dane przetwarzamy przez cały okres trwania Umowy. Mamy prawo archiwizować informacje na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych zarówno w okresie trwania Umowy jak i do 6 lat po usunięciu Konta.

Dodanie środka płatniczego w Aplikacji

 

Adres e-mail

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dane przetwarzamy od momentu podania do momentu usunięcia, a po tym okresie archiwizujemy informację przez okres do 6 lat (niezbędne na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Wysyłanie powiadomień lub wiadomości

 

informacje na temat urządzenia mobilnego, np. informacje o błędach w działaniu Aplikacji. Wysyłanie powiadomień jest domyślnie wyłączone. Użytkownik może aktywować powiadomienia w dowolnym czasie. Wiadomości wyświetlane w ramach Aplikacji dotyczą realizacji Usług Spark oraz działalności Usługodawcy związanej z realizacją tych Usług. Są to wszelkie wiadomości występujące po uruchomieniu Aplikacji, których Użytkownik nie może wyłączyć.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Powiadomienia są wysyłane od momentu ich włączenia do momentu ich wyłączenia. Wiadomości wysyłane są przez cały okres trwania Umowy. Po usunięciu Konta nie są wysyłane.

Kontakt z pomocą techniczną w związku z realizacją Usług Spark

 

Dane jakie nam podasz, np. imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane przetwarzamy od momentu ich podania na czas udzielenia odpowiedzi/wsparcia technicznego. Po tym czasie mamy prawo, przez okres do 6 lat, archiwizować informacje na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Przechowywanie dokumentacji na potrzeby rozliczeń podatkowych

 

Dane księgowe.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dane przetwarzamy tak długo jak jest to wymagane przepisami prawa. Obowiązek prawny i okres przetwarzania wynika z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Tworzenie statystyk na podstawie korzystania z Usług Spark

 

Dane dotyczące sposobu korzystania z Usług Spark. Są to dane zbiorcze sumujące wybrane liczby, które pozwalają tworzyć raporty ilościowe dla Usługodawcy na temat sposobu korzystania z Usług Spark przez Użytkowników. Nie są zbierane żadne dane jednostkowe. Przykładowe dane w raporcie pokazują liczbę zakupów ogółem w miesiącu zrealizowanych przy pomocy Aplikacji lub wysokość obrotu ogółem w miesiącu itp.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane przetwarzamy przez okres 6 miesięcy od daty ich wygenerowania, przy czym nie są to dane osobowe a jedynie dane zbiorcze. Dane te mogą zostać zaprezentowane w formie raportu i w takim przypadku są dostępne tak długo jak długo dostępny jest raport.

Przechowywanie dokumentacji na potrzeby sporów

 

Dane archiwizowane na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych może różnić się w zależności od stanu prawnego. Na dzień dzisiejszy czas ten wynosi 6 lat dla roszczeń majątkowych oraz 3 lata dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym ze stosunku pracy.

Komu udostępniamy dane?

Twoje dane nie są udostępniane osobom postronnym. Dbamy o ich bezpieczeństwo. Odbiorcą danych w rozumieniu RODO są osoby fizyczne lub prawne, które z nami współpracują w związku z obsługą klienta, administracyjną, prawną, księgową lub informatyczną.

Jeżeli podajesz adres e-mail w celu dodania środka płatniczego w Aplikacji to przekazujemy go do Dostawcy Usług Płatniczych by mógł on zrealizować usługę płatności.

Jeżeli podajesz NIP i inne dane firmowe to udostępniamy je Partnerowi, u którego realizujesz zakupy za pomocą Usług Spark, a Partner może je wykorzystać do umieszczenia ich na paragonie fiskalnym lub fakturze.

Jeżeli podajesz dane pojazdu to udostępniamy Partnerowi, o ile wykorzystuje on tego typu dane w trakcie transakcji, a Partner może je wykorzystać np. do umieszczenia ich na dokumencie sprzedaży.

Jeżeli wykonasz Darowiznę w ramach Aplikacji, przekazujemy Organizacji będącej obdarowywanym Twój adres e-mail oraz kwotę i datę przekazania darowizny, aby mogła ona wysłać Tobie na adres e-mail np. podziękowanie,  czy potwierdzenie otrzymania darowizny.

Bezpieczeństwo danych środków płatniczych

Dane środków płatniczych oraz adres e-mail potrzebne do wykonywania transakcji zapisywane są w systemie informatycznym Dostawcy Usług Płatniczych, który jest ich administratorem. Usługodawca nie ma dostępu do wrażliwych danych zawartych na środku płatniczym Użytkownika, w szczególności w przypadku kart płatniczych nie zna numeru karty ani kodu CVC/CVV. Dodatkowe informacje związane z procesem przetwarzania danych oraz bezpieczeństwem zawarte są na stronie internetowej Dostawcy Usług Płatniczych https://www.przelewy24.pl/regulamin/.

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Użytkowników.

Jakie powiadomienia i wiadomości wysyłamy w aplikacji?

Usługodawca może wysyłać Użytkownikom Aplikacji powiadomienia w formie tzw. notyfikacji czy wiadomości push, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Domyślnie otrzymywanie powiadomień jest wyłączone. Zaleca się je jednak włączyć dla wygody Użytkownika i zwiększenia bezpieczeństwa. Zgoda może być w dowolnym czasie cofnięta w ramach ustawień systemowych urządzenia mobilnego. Usługodawca może wysyłać również wiadomości wyświetlane bezpośrednio w Aplikacji, których nie można wyłączyć (np. dotyczące zmian w Regulaminie, zmian w Usługach Spark, informacji o nowych Partnerach, informacji technicznych).

Usługodawca nie wysyła żadnych wiadomości e-mailem ani SMS do Użytkowników, które wymagałyby podania jakichkolwiek danych osobowych – w szczególności danych logowania lub jakichkolwiek informacji dotyczących Użytkownika. Usługodawca nie wysyła także żadnych e-paragonów lub jakichkolwiek dokumentów na adres e-mail Użytkownika. W przypadku otrzymania e-maila lub wiadomości SMS jak opisanego w zdaniach poprzednich prosimy o kontakt z pomocą techniczną.

Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Czy dane przekazywane są poza europejski obszar gospodarczy?

Nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy profilujemy dane osobowe?

To w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Usług Spark jest dla Usługodawcy bardzo ważne.  Zastrzegamy jednak, że nie profilujemy Użytkowników. Usługodawca przetwarza dane zapisywane przy okazji korzystania z Usług Spark na potrzeby świadczenia Usług oraz w formie anonimowej do własnych celów statystycznych i operacyjnych (w celu usprawnienia działania Usług). Usługodawca ma prawo do prezentacji wyników w formie anonimowej. Raporty takie nigdy nie zawierają informacji na temat sposobu korzystania z Usług Spark przez konkretnego Użytkownika. Raporty te mogą zawierać podsumowania zbiorcze, np. w miesiącu X pobrano Aplikację Y razy.

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

Na wszelkie pytania odpowiemy drogą elektroniczną lub pisemnie. Zachęcamy do kontaktu e-mail: kontakt@spark.pl. Alternatywnie możesz skorzystać z adresu korespondencyjnego – to adres Usługodawcy podany w pkt. I powyżej.

Zmiany polityki prywatności

Polityka Prywatności może zmieniać się. Najnowsza treść zawsze dostępna jest w Aplikacji i na stronie internetowej spark.pl zakładka “Polityka Prywatności”. W przypadku zmian informujemy o tym Użytkowników wewnątrz aplikacji mobilnej Spark.

Strona korzysta z cookies w celu realizacji usługi zgonie z polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania  lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Jak opłacić e-bilet przez Spark?

1. Wejdź na Usługi → e-bilet:

określ trasę i szczegóły przejazdu.

2. Zatwierdź płatność za zakup biletu autostradowego
3. Bilet na przejazd został wydany – to wszystko!
4. Dostęp do biletu jest natychmiastowy, również w Historii